اهداف

“پیشبرد و توسعه صنعت انفورماتیک کشور” ازمهمترین هدف مهندسین مجرب این شرکت به شمار می آید. بنابراین مدیران آینده نگر آن برای هموارسازی این مسیر با برنامه ریزی های مدون باعث پیش رو بودن مجموعه در نیا تکنولوژی شده اند.

نتیجه این امر جلب اعتماد سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی است که حلقه ای از مشتریان وفادار را برای پردازش طلایی برسان به ارمغان می آورد.