آر اف ای دی مخفف عبارت شناسائی با فراکانس رادیویی است که به عنوان جدیدترین تکنولوژی شناسائی به نحوه گسترده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است . مزایای این تکنولوژی جهت افزایش سرعت و دقت در کلیه فرایند هایی که نیاز به شناسائی دارد به حدی است که امروزه بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی در سرتاسر دنیا به انجام پروژه های جهت بهره گیری از این تکنولوژی جهت تسریع و بهبود فرایند های خویش را دارد.

مزایا استفاده از فناوری RFID

مزایا استفاده از این تکنولوژی به شرح زیر می باشد:

1- کاهش هزینه ها (کاهش فعالیت های دستی و افزایش سرعت)
2- اتوماسیون (بدون توقف)
3- کاهش خطا
4 – کنترل فرایند های غیر قابل رویت
5- امکان بروزرسانی برچسب ها بدون دخالت دستی
6- امنیت
7- یکپارچگی